RENEWABLE
​ENERGY

Để xây dựng một thương hiệu bền vững và lâu dài, Saint Lhom liên tục quan tâm đến các vấn đề xã hội. Sứ mệnh của Saint Lhom là cùng góp phần đem đến một thế giới của sự hạnh phúc và một thế giới xanh cho các thế hệ tiếp nối.​

QUỸ TỪ THIỆN MNT
​HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 

​HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

Trong quá trình làm việc, Công ty luôn cố gắng hạn chế hết mức có thể việc sử dụng giấy, thay vào đó Công ty chỉ sử dụng các văn bản số. Việc sử dụng giấy chỉ khi cần thiết như: Giấy tờ quan trọng, Công văn gửi cơ quan Nhà nước, Thư gửi các cổ đông, các văn bản Đại Hội đồng cổ đông, và một vài văn bản quan trọng khác.

​Việc xây dựng một văn phòng số cũng giảm thiểu được việc sử dụng tài nguyên, môi trường.

​MỤC TIÊU

Đến hết năm 2022, chúng tôi sẽ có gắng giảm thiểu lượng rác thải, hoặc giảm sử dụng các vật liệu tổn hại đến môi trường ít nhất 30%. Mục tiêu mỗi năm sẽ giảm thiểu hết mức có thể, để đạt được một môi trường không rác thải, không chất độc hại trong phạm vi Công ty.​

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

TÁI CHẾ QUẦN ÁO CŨ

​Chúng tôi đã hợp tác cùng nhóm bảo vệ môi trường Gen Xanh để cùng tiếp nhận và tái chế quần áo cũ. Cá nhân hoặc tổ chức khi gửi quần áo cũ đến chúng tôi, sẽ nhận được một mã khuyến mãi tại Saint Lhom.

​Quần áo cũ khi tiếp nhận sẽ được phân phát sử dụng cho các con vật như chó, mèo hoặc sẽ tái chế thành rác thải không tổn hại đến môi trường.