CHẤM CÔNG

Vui lòng chấm công bằng cách chụp ảnh màn hình laptop hoặc máy tính bàn khi đang trong Văn phòng ảo. Chấm công phải được thực hiện hai lần, khi bắt đầu làm việc và khi kết thúc làm việc. Nếu không chấm một trong hai lần vui lòng thông báo Phòng Nhân sự trong vòng 24 giờ. Nếu sau 24 giờ, lượt chấm sẽ không hợp lệ và không được tính.

Hệ thống chấm công có thể mất 03 đến 05 phút để tải. Trong trường hợp không thể tải, vui lòng thông báo Phòng Nhân sự để được chấm công thủ công.

​SAINT LHOM WORK